Storage Sizes

614 W. Donovan Houston, Tx 77091 713-694-4040

First Floor Units

 • Sizes Pricing
 • 5 x 10 $45.00
 • 5 x 15 $55.00
 • 10 x 10 $75.00
 • 10 x 15 $80.00
 • 10 x 20 $100.00
 • 15 x 20 $125.00
Second floor Units

 • Sizes Pricing
 • 5 x 7 $30.00
 • 5 x 10 $35.00
 • 7.5 x 7.5 $33.00